Bicielx més segur

 

PIMESA ha contractat una assegurança que empara la responsabilitat civil extracontractual dels usuaris de Bicielx.

L'assegurança contractat empara les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil extracontractual en què pugui incórrer l'usuari de la bicicleta, d´acord a Dret, pels danys corporals o materials i perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers per la pràctica del ciclisme, en qualitat d'afeccionat, i amb ocasió de l'ús de la bicicleta llogada a PIMESA que gestiona el Servei Bicielx.

Queden exclosos els danys, robatori o furt causats a la bicicleta, els danys a les persones i en els béns causats per una bicicleta robada, així com els danys materials i personals deguts a la conducta dolosa de l'usuari, o la conducció sota la influència de begudes alcohòliques o de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.