Bicielx renueva la póliza de seguros


Un any més BiciElx renova la pòlissa d'assegurances que cobreix, fins al 31 de desembre de 2017, el empara de les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil extracontractual en què pugui incórrer qualsevol usuari del Servici pels danys corporals o materials i perjudicis ocasionats involuntàriament a tercers amb ocasió de l'ús de la bicicleta de BiciElx.

Responsabilitats Bicielx (pdf).