Fes un bon ús de Bicielx


Per tenir un servei de qualitat, els usuaris de Bicielx han de complir les seves obligacions i respectar les prohibicions reglamentades.

L'article 11 de les Condicions d'Ús del Servei Municipal de transport públic en bicicleta a Elx, estableix les obligacions dels usuaris:

 1. Obligacions genèriques dels usuaris.
  • Atendre en la seua data als pagaments corresponents al preu del Servei.
  • Fer ús del Servei i dels seus elements amb la major diligència exigible pel sentit comú i, en tot cas, d'acord amb les condicions d'ús establertes per PIMESA, que són lliurades juntament amb el formulari d'inscripció.
  • Respectar les normes establertes en el Reglament per a la prestació del Servei Municipal de transport públic en bicicleta a la ciutat d'Elx, i altres normes d'aplicació en l'àmbit de la circulació.
  • Utilitzar les bicicletes exclusivament dins del nucli urbà d'Elx o per itineraris que compten amb carril bici, així com, per sendes i vies verdes habilitades per a això i, en tot cas, dins el terme municipal d'Elx.
  • Dipositar la bicicleta abans de finalitzar el termini màxim de préstec de dues hores. Així mateix, s'haurà de respectar entre un préstec i el següent un mínim de 10 minuts. .
  • Comprovar, abans de l'ús del Servei, que la bicicleta es troba en perfecte estat d'ús i procedir a la seva devolució en el mateix estat de recollida, disposant l'usuari de 10 minuts per al canvi de bicicleta si la mateixa presentés deficiències.
  • Dipositar la bicicleta a la finalització del servei exclusivament a les Estacions Bicielx amb punts d'ancoratge lliures i perfectament ancorades als mateixos per evitar la seva sostracció.
  • Comunicar de forma immediata a PIMESA qualsevol incidència relacionada amb el servei.
  • Notificar de forma fefaent a PIMESA tots els canvis de dades personals o bancàries produïts amb posterioritat al moment de la inscripció.
 2. Obligacions dels usuaris en cas de pèrdua, furt o robatori de targeta.
  • En cas de pèrdua, furt o robatori de la targeta del Servei, l'usuari ha de comunicar de forma immediata a PIMESA, trucant als telèfons 966.614.393 o 600.955.214, o personant-se en les seves oficines, situades al carrer Diagonal del Palau, nº 7, 1a planta, a fi que aquesta procedeixi a donar de baixa immediata la mateixa, evitant el seu ús fraudulent.
  • L'emissió d'una nova targeta Bicielx implica un pagament de 10 euros, més l'IVA corresponent (12,10 euros, IVA inclòs), que no es cobrarà sempre que la seva emissió respongui a un furt o robatori sofert per l'usuari i aquest formuli la corresponent denúncia, adjuntant còpia de la mateixa en la sol·licitud de nova emissió.
 3. Obligacions dels usuaris en cas de danys, furt o robatori de la bicicleta.
  • En cas de danys, furt o robatori de la bicicleta, l'usuari ha de comunicar de forma immediata a PIMESA, trucant als telèfons 966.614.393 o 600.955.214, o personant-se en les seves oficines, situades al carrer Diagonal del Palau, nº 7 , 1a planta.
  • En els casos de furt o robatori l'usuari ha de formular la corresponent denúncia, presentant còpia de la mateixa en PIMESA. En cas de no formular-se denúncia l'usuari haurà d'abonar l'import de la bicicleta.

L'article 12 de les Condicions d'Ús del Servei Municipal de transport públic en bicicleta a Elx, estableix les prohibicions expresses:

 • Utilitzar les bicicletes fora de l'horari i llocs establerts.
 • Prestar, llogar, cedir o realitzar qualsevol altre acte de disposició de la bicicleta a favor de tercers.
 • Utilitzar les bicicletes en competicions de qualsevol classe, així com per terrenys inapropiats o en condicions de causar danys a la mateixa oa tercers.
 • Desmuntar o manipular la bicicleta, excepte aquelles actuacions de mera conservació que siguin necessàries per al seu ús i que no comportin cap dificultat per a la persona usuària.
 • Usar les bicicletes per a fins diferents dels que constitueixen l'objecte del Servei i en particular el seu ús amb fins comercials o professionals.
 • Transportar a la bicicleta a altres persones, animals o mercaderies, així com instal·lar elements per a aquests transports addicionals, que poden produir danys a la bicicleta o afectar la seguretat de les persones. En les bicicletes dotades de cistella, les mercaderies transportades no podran excedir en pes i dimensions de la capacitat de càrrega d'aquestes.
 • Utilitzar les bicicletes contravenint les normes vigents de circulació i, en especial, la circulació per les voreres i zones de vianants.